این مجله هیچ هزینه ای بابت دریافت و انتشار مقاله دریافت نمی‌کند.