مجله دانشکده پزشکی زابل، توسط دانشگاه علوم پزشکی زابل منتشر می‌شود. این نشریه به صورت فصل‌نامه و الکترونیکی انتشار می‌یابد. مقالات پس از ارزیابی‌ها و داوری‌های علمی مورد پذیرش قرار گرفته و در ابتدا به صورت آنلاین آماده انتشار می‌شوند.

تمامی مقالات ارسالی به مجله توسط سردبیر مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. در بررسی اولیه تعیین می‌شود که آیا مقاله وارد فرایند داوری قرار می‌گیرد یا خیر. مقالاتی که در این مرحله رد می‌شوند معمولاً یا مرتبط با هدف‌گذاری تخصصی مجله نمی‌باشند، یا اشکالات علمی جدی داشته و یا نگارش آنها بسیار ضعیف است و مقالاتی که واجد حداقل معیارهای مدنظر مجله باشند به یک یا چند داور تخصصی ارسال می‌گردند. داوران بر اساس نظر سردبیر و متناسب با تخصص آنها انتخاب می‌گردند. سیاست مرور همتا در این مجله به صورت دوسویه‌کور است؛ یعنی هویت نویسندگان و داوران برای یکدیگر نامشخص است. به محض دریافت نظر داوران، هیأت سردبیران آن را بررسی و مورد ملاحظه قرار می‌دهد. در صورت مشاهده تفاوت فاحش و عقاید متناقص دو داور، مقاله مجدداً به داور سوم ارسال خواهد شد. کلیه نظرات داوران به نویسندگان مقاله ارسال می‌گردد. فرایند داوری کاملاً محرمانه است. در صورت نیاز به تخصص ویژه از داوران بین‌المللی مساعدت می‌گردد. کلیه مقالات می‌بایست مطابق با راهنمای نگارش تنظیم شده باشند و در صورت عدم تطابق این مقالات مجدداً به نویسندگان بازگردانده می‌شود.