مدیر مسؤول:

دکتر خدیجه رضایی کیخایی: استاد، گروه زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

rezaie.azar@ymail.com

سردبیر:

دکتر هادی میرزایی: دانشیار، گروه علوم پایه پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

h_mirzaee@zbmu.ac.ir

مدیر اجرایی:

 سمیه باقری: مربی، گروه بهداشت عمومی (آمار زیستی)، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

somayeh.bagheri29@gmail.com

 

اعضای هیات تحریریه:

دکتر مهدی افشاری: استاد، گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

mehdiafshari16@yahoo.com

دکتر کاوه تبریزیان: دانشیار، گروه سم‌شناسی و فارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

K_tabrizian2005@yahoo.com 

دکتر زهرا حیدری: استاد، گروه آناتومی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

histology_iri@yahoo.com

دکتر سید محسن دهقانی: استاد، گروه کودکان، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

dehghanism@gmail.com

دکتر محمدرضا رضایی کهخا: دانشیار، گروه بهداشت محیط و حرفه‌ای، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

m.r.rezaei.k@gmail.com

دکتر لیلی رضایی کیخایی: استادیار، بیماری‌های عفونی، گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

lelirezaiekeikhaie@gmail.com

دکتر غلامرضا سیوند زاده: دانشیار، گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

ghsivand@sums.ac.ir

دکتر ایرج شهرامیان: استاد، گروه اطفال، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

ir_buper@yahoo.com

دکتر زهرا شهرکی: دانشیار، گروه زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

zahrashahrki@ymail.com

دکتر محمدرضا فیروزکوهی: استاد، گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

firouzkohi@gmail.com

دکتر غلامرضا کلوندی: دانشیار، گروه اطفال، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

g.kalvandi@umsha.ac.ir

دکتر سعید محمدی: استادیار، گروه محیط زیست، دانشگاه زابل، زابل، ایران

smohammadi@uoz.ac.ir 

دکتر حمیدرضا محمودزاده ثاقب: استاد، گروه آناتومی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

histology@ ymail.com

دکتر مریم مشفقی: استادیار زنان و زایمان، پزشکی تولید مثل (پژوهشگاه رویان)، جهاد دانشگاهی، تهران، ایران

moshfeghimaryam@yahoo.com

دکتر مهتا مظاهری: دانشیار،گروه ژنتیک، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

mazaheri54@yahoo.com

دکتر عبدالباسط ملک ­نژاد: استادیار، گروه جراحی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

surgeonmalek@gmail.com

دکتر عبدالوهاب مرادی: استاد، گروه میکروب‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گلستان، ایران

abmoradi@yahoo.com

دکتر مهین نصرت ­زهی: استادیار، گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

mahnosratzehi@yahoo.com

دکتر تیروپاتی رائو گولا: گروه آموزشی ژنتیک، دانشگاه راتگرز (دانشگاه ایالتی نیوجرسی)، آمریکا

tirupathiraobt@gmail.com

ملک منظور:  مؤسسه علوم پزشکیSher-I-Kashmir Institute of Medical Sciences (SKIMS) Sher-I-،

کشمیر، هند