روش نگارش مقاله

صفحه عنوان: در صفحه اول، عنوان کامل مقاله، نام و نام‌خانوادگی، مرتبه علمی، وابستگی سازمانی، شهر، کشور، چکیده به فارسی و انگلیسی، نشانی پستی، شماره تلفن، نشانی پست الکترونیکی و دورنگار نویسندگان اعلام و نویسنده مسئول (Corresponding Author) مشخص گردد. در صورتی که مقاله حاصل از طرح پژوهشی یا پایان نامه باشد، لازم است نام مرکز یا سازمان تأمین کننده بودجه آن همراه با شماره طرح یا پایان‌نامه مربوط اعلام گردد.

چکیده مقاله (به دو زبان فارسی و انگلیسی): چکیده باید حداکثر 250 کلمه، به صورت ساختاریافته (Structured Abstract) و معرف محتوای مقاله باشد. در مقالات تحقیقی شامل: مقدمه، روش کار، یافته‌ها، نتیجه گیری و کلید واژه‌ها که باید بین 3 تا 5 واژه منتخب از اصطلاحنامه پزشکی فارسی و در مقالات مروری شامل: مقدمه، مروری بر مطالعات، نتیجه‌گیری و کلید واژه‌ها باشد. چکیده انگلیسی مقاله باید شامل:

 Introduction, Methods and Materials, Findings, Conclusion, Keywords بوده و واژه‌های کلیدی بین 3 تا 5 واژه باشد.

مواد و روشها: باید ابزار جمع آوری اطلاعات ذکر شود و در صورتی که مقاله دارای پرسشنامه یا چک لیست باشد، به مقاله ضمیمه شود. در مورد پرسشنامه های استاندارد، ذکر مرجع و مشخصات آن کافی بوده و نیازی به ضمیمه کردن پرسشنامه نیست. باید همه قسمت های روش بررسی (انتخاب نمونه، محل انجام مطالعه، نوع مطالعه، روش اجرا، زمان انجام مطالعه، زمان گردآوری داده ها، ملاحظات اخلاقی، شیوه تجزیه و تحلیل آماری) طوری نوشته شود که دیگران بتوانند عین پژوهش را دوباره تکرار کنند.

جداول و نمودارها: در صورت نیاز به جدول یا نمودار و به ازای هر 2 صفحه متن مقاله، یک جدول یا نمودار، با عنوان فارسی ارائه شود. نمودارها و جداول ارسالی باید دقیق و واضح باشند. هر یک از جداول و نمودارها در یک صفحه جداگانه ارائه شوند. جداول و نمودارها باید دقیق، واضح و دارای عنوان باشند. عنوان نمودارها در زیر نمودارها و عنوان جداول در بالای جداول قرار گیرد. نتایج درج شده در جدول ها جز در مورد مطالب مهم نباید در متن تکرار شود. در صورت نیاز، توضیحات لازم برای اطلاعات جدول باید به صورت زیرنویس در زیر جدول آورده شوند و در متن جدول برای ارجاع به زیر نویس جدول صرفا از علائم *، † ، ‡ و ... استفاده شود. شکل ها و نمودارها باید به صورت سیاه و سفید رسم شده باشند و ذکر نرم افزاری که با آن شکل و نمودار رسم شده الزامی است.

در نگارش مقالات، آیین نگارش فارسی کاملاً رعایت گردد و در مورد به کار بردن معادل فارسی اصطلاحات علمی، اصل اصطلاح در داخل متن داخل پرانتز آورده شود.

مقاله باید در قطع A4، با حاشیه گذاری 3 سانتی‌متر از هر سمت، و با نرم‌افزار Microsoft Word تایپ شود. اندازه قلم متن باید 12 و نوع قلم آن Times New Roman بوده و تعداد کلمات مقاله مروری حداقل 3500 و حداکثر 4500 و مقاله پژوهشی حداقل 6500 و حداکثر 7500 باشد. شماره صفحات مقاله باید به ترتیب در پایین و سمت چپ درج شوند.

روش نگارش منابع:

منابع در متن مقاله به ترتیب استفاده در متن، داخل کروشه شماره‌گذاری و در انتهای مقاله مطابق با شیوه ونکوور (Vancouver Style) آورده شوند. نحوه نگارش منابع مطابق با شیوه ونکوور به صورت زیر می‌باشد:

* مقاله مجله چاپی:

نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده اول، نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده دوم. عنوان کامل مقاله. عنوان کامل یا اختصار نام مجله از NLM و سال انتشار؛ دوره یا جلد (شماره): صفحه اول مقاله- صفحه آخر مقاله. مثال:

Antony J, Fergusson C. Six Sigma in the software industry: results from a pilot study. Managerial Auditing Journal 2004; 19(8): 1025-32.

  • توجه: اگر تعداد نویسندگان هر کدام از منابع بیش از 6 نفر باشد، پس از نویسنده ششم ویرگول گذاشته و عبارت et al ذکر شود. در تعدادی از مجلات به جای دوره یا جلد از عبارت سال استفاده می شود برای مثال سال پنجم که برابر با دوره است.

* کتاب (ویرایش اول):

نام خانوادگی و حرف اول نام نویسندگان. عنوان کامل کتاب. شهر ناشر: نام ناشر؛ سال انتشار کتاب. شماره صفحه. مثال:

Kiley R. Medical information on the internet: a guide for health professionals. London: Churchill Livingstone; 1999. p. 197-8.

* کتاب (ویرایش دوم به بعد):

نام خانوادگی و حرف اول نام ویراستاران، Editors. عنوان کامل کتاب. شماره ویرایش. شهر ناشر: نام ناشر؛ سال انتشار کتاب. مثال:

Kreith F, Goswami DY. Editors. The CRC handbook of mechanical engineering. 2nd ed. Boca Raton, FL: CRC Press; 2005.

  • توجه: در صورتی که کتاب تنها یک ویراستار دارد، شکل مفرد Editor پس از نام ویراستار، نوشته شود. در صورتی که نویسندگان همان ویراستاران کتاب باشند، نیازی به نگارش واژه Editors نیست.

* فصلی از کتاب که هر فصل آن دارای نویسنده یا نویسندگانی مجزا است:

نام خانوادگی و حرف اول نام نویسندگان فصل. عنوان فصل. In: نام خانوادگی و حرف اول نام ویراستار اول کتاب، نام خانوادگی و حرف اول نام ویراستار دوم کتاب، Editors. عنوان کامل کتاب. شماره ویرایش. شهر ناشر: نام ناشر؛ سال انتشار کتاب. p. صفحه اول فصل- صفحه آخر فصل. مثال:

Porter RJ, Meldrum BS. Antiepileptic drugs. In: Katzung BG, Editor. Basic and clinical pharmacology. 6th ed. Norwalk (CN): Appleton and Lange; 1995. p. 361-80.

* مقالات همایش

نام خانوادگی و حرف اول نام  نویسندگان. عنوان مجموعه مقالات. شماره و عنوان سلسله همایش؛ سال و ماه و روز (های) همایش؛ شهر همایش، کشور هماش. شهر ناشر: نام ناشر؛ سال انتشار مقاله. مثال:

Kimura J, Shibasaki H. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of the 10th International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier; 1996 .

* مقاله اینترنتی دارای شماره صفحه

نام خانوادگی و حرف اول نام نویسندگان. عنوان مقاله. عنوان کامل یا اختصار نام مجله از NLM [serial Online] و سال انتشار سال ماه و روز استناد؛ دوره یا جلد (شماره): صفحه اول مقاله- صفحه آخر مقاله. Available from: URL: آدرس اینترنتی زیرخط دار. مثال:

Garfinkel PE, Lin E, Goering P. Should amenorrhea be necessary for the diagnosis of anorexia nervosa? Br J Psych [serial Online] 1996 [cited 1999 Aug 17]; 168(4):500-6. Available from: URL: http://biomed.niss.ac.uk

* مقاله اینترنتی بدون شماره صفحه

نام خانوادگی و حرف اول نام نویسندگان. عنوان مقاله. عنوان کامل یا اختصار نام مجله از NLM [serial Online] و ]سال انتشار سال ماه و روز[ استناد دوره یا جلد (شماره): تعداد قاب Available from: URL:: آدرس اینترنتی زیرخط دار. مثال:

Morse SS. Factors in the emergence of infectious disease. Emerg Infect Dis [serial Online] 1995 Jan-Mar [cited 1999 Dec 25]; 1(1): 24 screens. Available from: URL: http://www/cdc/gov/ncidoc/EID/eid.htm

  • توجه: تعداد قاب، یک به اضافه تعداد دفعاتی است که باید کلید Page Down را از صفحه کلید فشار دهید تا از ابتدا به پایان مقاله برسید.

* پایان نامه

نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده. عنوان کامل پایان نامه ]مقطع پایان نامه[. شهری که دانشگاه در آن قرار دارد: نام دانشگاه، نام دانشکده؛ سال دفاع پایان نامه.

Wood MA. A study of the perception of the impact of modelling on the development of commitment to action in decision conferencing [PhD Thesis]. Perth (WA): Curtin University of Technology; 2004.

* منابع فارسی

پیرو نامه شماره 625/1/پ 87ص مورخ 17/7/1387، از سوی دبیر محترم کمیسیون نشریات علمی- پژوهشی کشور، برای کلیه نشریات فارسی با توجه به مکاتباتی که با پایگاه‌های اطلاعاتی صورت گرفته است، نوشتن تمام منابع به زبان انگلیسی از ارجحیت بسیار بالایی برخوردار است و اکیداً توصیه می شود نشریات نسبت به این امر اقدام نموده و از نویسندگان بخواهند تا این موضوع را رعایت نمایند. در این مورد باید عنوان منبع در کروشه نوشته شود و در انتهای جمله کلمه In Persian افزوده شود که مشخص شود اصل منبع به زبان فارسی است. از آنجایی که امکان دارد فارسی نویسی با ابهام رو به رو باشد، مثالی از آن ذکر می شود. نویسندگان به دو صورت می توانند به مقالات فارسی استناد کنند.

  1. در صورتی که چکیده انگلیسی منبع در دسترس باشد می توان عنوان انگلیسی آن را عیناً در منبع و در داخل کروشه قرار داد. مثال:

Norouzi-Chakoli A, Nourmohammadi H, Vaziri E, Etemadifard A. [Science production in Iran in 2005 and 2006 according to ISI Statistics]. Faslname-Ye Ketab 2007; 18(3): 71-90. [In Persian].

  1. در صورتی که چکیده انگلیسی در دسترس نباشد، عنوان مقاله فارسی به انگلیسی برگردانده شده و در داخل کروشه قرار می‌گیرد.
  • توجه: برای به حداقل رساندن خطا در نگارش منابع، بهتر است از نرم افزارهای مدیریت اطلاعات کتابشناختی مانند Reference Manager و Endnote استفاده شود.
  • توجه: در صورتی که منبعی که استفاده کرده اید، یکی از انواع بالا نیست، اطلاعات کتابشناختی آن را به شکل کامل و دارای نام پدیدآورنده (شخص یا سازمان)، عنوان نوشته، محل انتشار (شهر یا آدرس اینترنتی) و سال انتشار بنویسید تا توسط ویراستار استنادی مجله به شکل صحیح نگارش شود.

مقالات پژوهشی

شامل: مقدمه (دلایل انتخاب موضوع، اهمیت مسأله)، مواد و روشها، یافته‌ها و بحث و نتیجه‌گیری (مقایسه نتایج با مطالعات قبلی، نتیجه‌گیری کلی) (افعال بکار رفته در این بخش باید گذشته باشد)، تشکر و قدردانی، منابع و ضمائم (شکل، جدول، نمودار، پرسشنامه).

مقاله کوتاه

این مقاله حداکثر دو صفحه است که شامل قسمت‌های زیر می‌باشد:

مقدمه: لازم است به صورت خلاصه بر ضرورت انجام مطالعه و هدف مطالعه اشاره نماید و هدف مطالعه به صورت واضح و عینی در انتهای مقدمه ذکر شود. مواد و روش‌ها: لازم است این قسمت به اختصار و به صورتی ارائه گردد که روش انجام مطالعه به روشنی برای خواننده مشخص باشد. همچنین بایستی در ابتدای این قسمت نوع مطالعه و زمان و مکان انجام مطالعه، جامعه آماری ، جمعیت نمونه و شیوه نمونه‌گیری مشخص شود و پرسشنامه و آیتم‌های مختلف آن و مقیاس پرسشنامه و شیوه نمره دهی آن به اختصار معرفی گردند. در انتهای قسمت روش ها همچنین لازم است به تست های آماری، نوع و ویرایش نرم افزار مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها اشاره شود. یافته‌ها: مهمترین یافته‌ها در ارتباط با هدف مطالعه ذکر شود. نتیجه‌گیری: در راستای اهداف مطالعه به شکلی ارائه گردد که خواننده به اطلاعات نوینی در این رابطه دسترسی پیدا کند.

نامه به سر دبیر

در حد 500 کلمه و در ارتباط با مقالات یا نوشته‌های مجله، ابتکارهای مفید در حیطه موضوعی مجله، تجربه‌های ارزنده یا اخبار حوزه سلامت در ایران یا جهان است، چنان که در این نوشته ها مقالاتی مورد نقد و بررسی قرار گرفته باشند ، این نوشته‌ها همراه با پاسخ نویسنده مقاله است. مجله در انتخاب و چاپ این نامه‌ها آزاد می باشد.

مقالات مروری

مقالات مروری (مرور نظام مند، فراتحلیل) شامل: مقدمه، مواد و روشها ( توصیف سوال پژوهش: جامعه (مشکل)، مداخله، نتایج؛ جستجو: نوع منابع اطلاعاتی جستجو شده، پایگاه‌های اطلاعاتی منتخب، واژه‌های کلیدی مورد جستجو، چگونگی جستجوی منابع منتشر نشده، مصاحبه با افراد متخصص، زمان انجام جستجو، محدودیت‌های زمانی و انتشاری مورد بررسی؛ معیارهای ورود و خروج مطالعات، معیارهای انتخاب شواهد، معیارهای ارزیابی کیفیت مطالعات، اندازه گیری تأثیر تمام مطالعات وارد شده؛ جمع‌آوری داده‌ها، تعداد کل مطالعات بازیابی شده، تعداد مطالعات خارج شده از مطالعه، تعداد مطالعات انتخاب شده برای تحلیل؛ روشهای ترکیب و تفسیر مطالعات)، یافته‌ها (استفاده از روشهای آماری مناسب، مشخص کردن دقت نتایج با فاصله اطمینان)، بحث و نتیجه‌گیری.

نقد کتاب و مقاله

شامل قضاوت و ارزشیابی از جنبه‌های قوت و ‌ضعف یک نوشته است، در این ارزشیابی به سؤال‌هایی درباره‌ ایده و تز نویسنده، شیوه استدلال، روش تحقیق و نکات مهم دیگر پرداخته ‌می‌شود.

جنبه‌های حقوقی

* مقاله ارسالی نباید در هیچ نشریه علمی فارسی زبان دیگری به چاپ رسیده باشد یا در زیر چاپ باشد و در صورتی که قبلاً در کنفرانس‌ها و مجامع علمی ارائه شده باشد مراتب با ذکر تاریخ ارائه و مشخصات کامل کنفرانس اعلام گردد. اگر در حین بررسی و داوری، (پس از 4 ماه از تاریخ ارسال) مقاله برای چاپ در مجله دیگری پذیرفته شود، نویسنده مکلف است این موارد را در اسرع وقت به این مجله انعکاس دهد.

* تعهدنامه مقاله (در قسمت «برای نویسندگان» وب سایت مجله قابل دسترسی است) باید حاوی امضاء همه نویسندگان باشد و امضاء آن به منزله پذیرش شرایط موارد حقوقی است که در اینجا ذکر شده است. در صورت عدم ذکر یکی از نویسندگان به عنوان نویسنده مسئول، فرستنده مقاله، آماده پاسخگویی موارد پیش‌آمده در مورد حق مؤلفان دیگر و پاسخگویی به مکاتبات خواهد بود.

* با در نظر گرفتن این اصل که انجام تحقیق مستلزم کار گروهی است با دقت کامل نسبت به درج نام و نام خانوادگی محققان (به ترتیب سهم مشارکت) اقدام نمایید. مسئولیت حقوقی عدم درج نام و نام خانوادگی سایر محققان در مقالات بر عهده نویسنده مسئول است.

* مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله، ترتیب اسامی صاحبان اثر، پاسخگویی به مراجع تأمین کننده منابع مالی پژوهش در صورت عدم ذکر نام ایشان در صفحه عنوان و پاسخگویی به هر گونه ادعای حقوقی در مورد حق مؤلف یا محتوا به عهده نویسنده (گان) است.

* نویسنده موظف است حداکثر تا دو هفته پس از دریافت نظرات داوران، مقاله اصلاح شده خود را به دفتر مجله ارسال نماید؛ در غیر اینصورت مجله از چاپ مقاله بعد از تاریخ فوق معذور است.

* باید چگونگی مراعات معیارهای اخلاقی در پژوهش ذکر شود و در صورت عدم رعایت معیارهای اخلاقی و حفظ حقوق شرکت کنندگان در پژوهش، مقاله رد خواهد شد.

* نویسندگان در برابر اشخاص یا سازمان‌هایی که در بخش سپاسگزاری ذکر شده اند، مسئولیت پاسخگویی دارند.

* مجله مسئولیتی در قبال دعاوی بین نویسندگان و نیز نویسندگان با مراجع دیگر ندارد.

* مجله در رد یا قبول مقالات، آزاد است و نیز حق ویرایش علمی، ادبی، استنادی و تلخیص مقالات را برای خود محفوظ می‌داند.

* با پذیرش مقاله در مجله، حق چاپ مقاله در اختیار مجله است و مجله در قبال آن برای نویسنده (گانی) که مقالات آنان در مجله چاپ شود سه نسخه از همان مقاله و مجله را به رایگان ارسال می‌کند.

* استفاده از مطالب فصلنامه  بلامانع است.

چگونگی داوری مقالات

* مقالات توسط شورای نویسندگان و مشاوران، مورد بررسی، نقد و ارزیابی قرار خواهد گرفت. این هیأت در تغییر و اصلاح مقالات آزاد هستند.

* مقاله‌های دریافتی توسط حداقل دو داور که هویتشان نامعلوم است و با توجه به چک لیست ارزیابی مقالات، داوری خواهد گردید.

* مجله سعی می کند تا در کوتاه ترین زمان ممکن، نتیجه کارشناسی مقاله را به اطلاع نویسندگان مقاله برساند.

* پس از انجام اصلاحات پیشنهاد شده، مقاله مجدداً مورد بررسی کارشناسان قرار می گیرد.

* به محض تأیید نهایی مقاله، نامه پذیرش چاپ مقاله در مجله برای نویسندگان ارسال می گردد.

روش ارسال مقالات

پژوهشگران و صاحب نظران محترم می‌توانند مقالات خود را با رعایت اصول و موارد بالا، از طریق وب سایت مجله (jzms.ir) ارسال نمایند. رعایت نکردن اصول ذکر شده موجب عدم پذیرش یا تأخیر در مراحل بررسی علمی، چاپ و انتشار مقالات دریافتی خواهد گردید.