بررسی میزان رضایت از سیستم نوبت‌دهی کلینیک بیمارستان شهید چمران از دیدگاه بیماران

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

حمیده احتشام

چکیده

مقدمه: یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد مراکز درمانی، زمان انتظار بیماران در دریافت خدمات است. هدف از این پژوهش، تعیین میزان رضایت از سیستم نوبت‌دهی کلینیک بیمارستان چمران فردوس از دیدگاه بیماران در سال 1399 می‌باشد.


شیوه‌ی مطالعه: مطالعه‌ی حاضر، توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی می‌باشد.. جامعه‌ی پژوهش، بیماران مراجعه‌کننده به کلینیک بیمارستان چمران فردوس در سال 1399 بودند. ابزار پژوهش، پرسش‌نامه‌ی محقق ساخته شامل سه بخش میزان رضایت از سیستم نوبت‌دهی اینترنتی، تلفن گویا و حضوری بود. برای آنالیز داده‌ها از آمار توصیفی و تحلیلی استفاده شد.


یافته‌ها: بررسی‌ها نشان داد بیشتر افراد (40 درصد) روش نوبت‌دهی تلفنی را انتخاب می‌کنند و کمترین میزان استفاده مربوط به روش حضوری با 16/8 درصد است. در ارتباط با روش نوبت‌دهی اینترنتی، 35 درصد رضایت پایین، 60 درصد، رضایت متوسط و 5 درصد، میزان رضایت را بالا گزارش کردند. در ارتباط با روش نوبت‌دهی تلفنی، 59 درصد رضایت پایین،
40 درصد، رضایت متوسط و تنها یک درصد رضایت را در سطح بالا ارزیابی کردند. در مورد نوبت‌دهی حضوری،
84 درصد رضایت پایین، 8 درصد، رضایت متوسط و 8 درصد نیز رضایت بالا را گزارش کردند.‌


نتیجه‌گیری: مقوله‌ی رضایت‌مندی دارای ابعاد گسترده و چند وجهی است، شاید بتوان با به کارگیری سیستم‌های پذیرش پیشرفته به ارتقاء رضایت‌مندی بیماران کمک کرد، ولی ضرورت توجه به تمامی ابعاد و جوانب احساس می‌گردد.


کلمات کلیدی: تنظیم قرار ملاقات؛ تلفن؛ رضایت بیماران

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

نوع مقاله
مقاله پژوهشی

مراجع

1. Liu J, Luo L, Zhang R, Huang T. Patient satisfaction with electronic medical/health record: a systematic review. Scand J Caring Sci 2013; 27(4): 785-91.
2. Heidari M, Ayazi Z, Imani R, Hosseini SJ, Mohammadi H, Malekpour Tehrani A, et al. The effect of automated telephone system on the satisfaction of client in the Imam Ali polyclinic [in Persian]. J Shahrekord Univ Med Sci 2015; 17(5): 44-52.
3. Sur H, Hayran O, Yildirim C, Mumcu G. Patient satisfaction in dental outpatient clinics in Turkey. Croat Med J 2004; 45(5): 651-4.
4. Zalaghi H, Khazaei M. A study on the theory of constraints application in improving patient flow in specific treatment centres [in Persian]. Health Inf Manag 2017; 14(4): 155-60.
5. Nakhaee N, Oroomiei N, Amiresmaili MR, Nekooi Moghadam M, Mohammadi B, Mirzaei S, et al. Challenges of appointment fixing in private physician offices from the viewpoint of physicians and secretaries [in Persian]. Health Develop J 2012; 1(3): 207-20.
6. Aeenparast A, Kheirandish M, Maftoon F, Farzadi F. Identifying key variables for designing a scheduling system for outpatient appointments: A systematic review [in Persian]. Payesh 2017; 16(6): 735-45.
7. Nasiripour AA, Jahangiri K, Aghamohamadi S. Study of waiting times in shahid dastani's specialized clinics of shariati hospital using by six sigma model [in Persian]. Payavard 2011; 4(3,4): 50-9.
8. Bastani P, Garavand A, Abhari S. Evaluation of internet booking system in websites of health centers affiliated with medical universities in Iran [in Persian]. J Health Biomed Inf 2016; 2(4): 219-28.
9. Didgah F, Erfanmanesh MA. Study of the performance of websites of Iranian universities of medical sciences in the web environment using the method of correlation analysis [in Persian]. Libr Inf Sci 2010; 13(1): 151-73.
10. Al-Adwani J, Atawneh S Performing academic services through mobile application development: A case of Saudi Electronic University. Int J Adv Sci Technol 2020; 29(3): 6857-65.
11. Idowu PA, Adeosun OO, Williams K. Dependable online appointment booking system for NHIS outpatient in Nigerian teaching hospitals. Int J Comput Sci In Technol 2014; 6(4): 59-73.