کلیه مقالات تحقیقاتی و بیشتر مقالات دیگری که توسط دانشگاه علوم پزشکی زابل به چاپ رسیده‌ا‌د ، تحت فرایند دقیق بازنگری قرار می‌گیرند و این امر معمولاً بررسی دو داور مستقل را در‌بر می‌گیرد .

در مورد مجلاتی که بصورت فردی فعالیت دارند ممکن است، فرایند بررسی همکار متفاوت باشد.

به منظور کسب اطلاعات بیشتر در مورد سیاست داوری همتا در مجله فردی، به وب‌سایت مجله مراجعه فرمایید.

سیاست داوری همتا:

Peer Review Policy

تمامی مقالات چاپ شده در مجلات دانشگاه علوم پزشکی زابل، توسط ویراستار که تصمیم می‌گیرد که آیا این مقالات مناسب داوری همتا می‌باشد یا خیر مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

تصمیم‌گیری ویراستاران مطابق با نظر داوران مقالات است و نویسندگان مقالات، نظر و گزارش داوران را به انضمام مقالات خود به مجله ارسال می‌نمایند

داوران همتا:

Peer Reviewers

نویسندگان در صورت تمایل می‌توانند داوران مورد نظر خود را پیشنهاد دهند، اما رسیدگی به این پیشنهاد که داوران ذکر شده مورد تأیید هستند یا خیر بر عهده سر دبیر مجله است.

نویسندگان نباید همکارانی را که در یک موسسه با آنها مشغول کار هستند را پیشنهاد دهند.

نویسندگان در صورت تمایل به معرفی و پیشنهاد یک (داور همتا) می‌توانند خواسته خود را بصورت مکتوب ارائه دهند و درصورت امکان موظفند ایمیل و یا دیگر اطلاعاتی را که به ویراستار اجازه می‌دهد تا داور معرفی شده را تأیید و شناسایی کند را در اختیار مجله قرار دهند.