همه نسخه های خطی به صورت دو سو کور بررسی می شوند. همچنین داوران محترم مقالات را از لحاظ آماری بررسی می کنند. وقتی بازبینی ها برگردانده شود، ویرایشگر اختصاص یافته به مقاله، مقاله را دوباره می خواند و هر گونه اصلاح اضافی مورد نیاز را قبل از پذیرش مقاله اعلام می کند. سیاست ما مانند سایر مجلات ها این است که تصمیم نهایی با سردبیر مجله  می باشد.