مدیر مسؤول:

دکتر خدیجه رضایی کیخایی: دانشیار، گروه زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

rezaie.azar@ymail.com

سردبیر:

دکتر هادی میرزایی: دانشیار، گروه علوم پایه پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

مدیر اجرایی:

 سمیه باقری: مربی، گروه بهداشت عمومی (آمار زیستی)، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

somayeh.bagheri29@gmail.com

 

اعضای هیات تحریریه:

دکتر مهدی افشاری: دانشیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

دکتر فرشاد امیرخیزی: استادیار، گروه تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

amirkhizi.f@gmail.com

سمیه باقری: مربی، گروه بهداشت عمومی (آمار زیستی)، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

دکتر امید بامری: استادیار، گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

omid.bameri58@gmail.com

دکتر عباس پیشدادیان: استادیار، گروه ایمونولوژی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

دکتر کاوه تبریزیان: دانشیار، گروه سم‌شناسی و فارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

دکتر خسرو جامه بزرگی: استادیار، گروه داخلی اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

aas.bozorgi@yahoo.com

دکتر غلامرضا حقیق:  استادیار، متخصص طب ایرانی، گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي زابل، زابل، ایران

haghighi_gh@zbmu.ac.ir

دکتر خدیجه رضایی کیخایی: دانشیار، گروه زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

rezaie.azar@ymail.com

دکتر محمدرضا رضایی کهخا: استادیار، گروه بهداشت محیط و حرفه‌ای، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

m.r.rezaei.k@gmail.com

کلثوم رضایی کیخایی: كارشناس ارشد بيوشيمي، زابل، ايران

دکتر خدیجه سراوانی: استادیار، گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

سلیمان سراوانی: مربی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

saravani_solyman @yahoo.com

دکتر ایرج شهرامیان: دانشیار، گروه اطفال، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

دکتر زهرا شهرکی: دانشیار، گروه زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

zahrashahrki@ymail.com

دکتر بتول شهرکی مجاهد: استادیار، گروه زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

دکتر جبرئیل فرضی: استادیار، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

jebrailfarzi@Yahoo.com

دکتر محمدرضا فیروزکوهی: دانشیار، گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

firouzkohi@gmail.com

دکتر وحید محمدی: استادیار،گروه بیماری‌های درونی و کلینیکال پاتولوژی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

v.mohammadi7@gmail.com

دکتر زهره محمودی: دانشیار، گروه قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

academicilam@gmail.com

دکتر فرحناز میر: استادیار، گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

 tirupathiraobt@gmail.com

دکتر تیروپاتی رائو گولا: گروه آموزشی ژنتیک، دانشگاه راتگرز (دانشگاه ایالتی نیوجرسی)، آمریکا