مدیر مسؤول:

دکتر خدیجه رضایی کیخایی: دانشیار، گروه زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

rezaie.azar@ymail.com

سردبیر:

دکتر هادی میرزایی: دانشیار، گروه علوم پایه پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

h_mirzaee@zbmu.ac.ir

مدیر اجرایی:

 سمیه باقری: مربی، گروه بهداشت عمومی (آمار زیستی)، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

somayeh.bagheri29@gmail.com

 

اعضای هیات تحریریه:

دکتر مهدی افشاری: دانشیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

mehdiafshari16@yahoo.com

دکتر کاوه تبریزیان: دانشیار، گروه سم‌شناسی و فارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

K_tabrizian2005@yahoo.com 

دکتر محمدرضا رضایی کهخا: دانشیار، گروه بهداشت محیط و حرفه‌ای، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

m.r.rezaei.k@gmail.com

لیلی رضایی کیخایی: استادیار، بیماری‌های عفونی، گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

lelirezaiekeikhaie@gmail.com

دکتر ایرج شهرامیان: استاد، گروه اطفال، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

ir_buper@yahoo.com

دکتر زهرا شهرکی: دانشیار، گروه زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

zahrashahrki@ymail.com

دکتر محمدرضا فیروزکوهی: دانشیار، گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

firouzkohi@gmail.com

دکتر سعید محمدی: استادیار، گروه محیط زیست، دانشگاه زابل، زابل، ایران

smohammadi@uoz.ac.ir 

دکتر مریم مشفقی: استادیار زنان و زایمان، پزشکی تولید مثل (پژوهشگاه رویان)، جهاد دانشگاهی، تهران، ایران

moshfeghimaryam@yahoo.com

دکتر مهتا مظاهری: دانشیار،گروه ژنتیک، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

mazaheri54@yahoo.com

دکتر عبدالباسط ملک ­نژاد: استادیار، گروه جراحی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

surgeonmalek@gmail.com

مهین نصرت ­زهی: استادیار، گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

mahnosratzehi@yahoo.com

دکتر تیروپاتی رائو گولا: گروه آموزشی ژنتیک، دانشگاه راتگرز (دانشگاه ایالتی نیوجرسی)، آمریکا

tirupathiraobt@gmail.com

ملک منظور: Sher-I-Kashmir Institute of Medical Sciences (SKIMS), Kashmir, India