مدیر مسؤول:

دکتر خدیجه رضایی کیخایی: دانشیار، گروه زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

سردبیر:

دکتر هادی میرزایی: استادیار، گروه علوم پایه پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

مدیر اجرایی:

 سمیه باقری: مربی، گروه بهداشت عمومی (آمار زیستی)، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

 

اعضای هیات تحریریه:

دکتر مهدی افشاری: دانشیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

دکتر فرشاد امیرخیزی: استادیار، گروه تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

دکتر امید بامری: استادیار، گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

دکتر کاوه تبریزیان: دانشیار، گروه سم‌شناسی و فارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

سمیه باقری: مربی، گروه بهداشت عمومی (آمار زیستی)، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

دکتر خسرو جامه بزرگی: استادیار، گروه داخلی اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

دکتر خدیجه رضایی کیخایی: دانشیار، گروه زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

دکتر محمدرضا رضایی کهخا: استادیار، گروه بهداشت محیط و حرفه‌ای، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

کلثوم رضایی کیخایی: كارشناس ارشد بيوشيمي، زابل، ايران

دکتر خدیجه سراوانی: استادیار، گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

سلیمان سراوانی: مربی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

دکتر ایرج شهرامیان: دانشیار، گروه اطفال، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

دکتر زهرا شهرکی: استادیار، گروه زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

دکتر محمدرضا فیروزکوهی: دانشیار، گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

دکتر وحید محمدی: استادیار،گروه بیماری‌های درونی و کلینیکال پاتولوژی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

دکتر زهره محمودی: استادیار، گروه قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

دکتر اسماعیل مهرآیین: استادیار، دانشکده علوم پزشکی خلخال، خلخال، ایران

دکتر فرحناز میر: استادیار، گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران