چاپ شده: 2023-07-08

بررسی و مقایسه تغییرات فشار خون و نوار قلب بعد از هورمون درمانی در بیماران هیپوتیروئیدی

83-89

  • رزگار فرجی
  • نسرین مقیمی
  • مهدیه فتوک کیایی
  • انور محمدی بانه
  • پژمان شریفی
  • ناصر رشادمنش
  • سیامک واحدی