چاپ شده: 2021-03-02

نقش miRNAs در مسیر سیگنالینگ PI3K در سرطان‌های خونی: یک مطالعه‌ی مروری

  • هانیه غفاری نظری
  • سمیرا کرمی
  • لیلا نورآذر امامچای
  • سایه پرخیده
  • الهام روشندل
  • مسعود سلیمانی