چاپ شده: 2020-12-15

نقش سبک زندگی سالم و خودکار آمدی در پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر در میان دانشجویان

183-190

  • محمدحسین کمال‌الدینی
  • زهرا میرسرگزی
  • خدیجه سراوانی
  • ملیحه قرایی

عفونت سایتومگالوویروس و پیوند سلول‌های بنیادی خون‌ساز، از تأثیر آن بر سیستم ایمنی تا پروسه‌های درمانی آن

191-201

  • الهام روشندل
  • لیلا نورآذر امام چای
  • بهروز فرهادی حسین آبادی
  • عباس حاجی فتحعلی
  • سایه پرخیده