چاپ شده: 2020-04-21

بررسی تاثیر ماساژ بازتابی کف پا بر اضطراب بیماران همودیالیزی

1-7

 • ساناز قاسمی
 • صادق دهقان مهر
 • افشین نژاد جهانتیغ
 • الهام الهیاری
 • فردوس بامری

بررسی دیدگاه بیماران بستری نسبت به حفظ حریم خصوصی در بیمارستان آموزشی در شهر زابل

15-21

 • پروانه اصفهانی
 • منیره شمسایی
 • محمد جواد شمسایی
 • زهره بخشایش نژاد
 • طیبه سرزهی

تأثیر واحد درسی تغذیه بر سواد تغذیه‌ای و شاخص تن‌سنجی (BMI) در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

34-42

 • صدرا اشرفی
 • آرزو رضازاده
 • سپند تهرانی فاتح
 • آرمان حسن‌زاده
 • رضا کاظم پور مفرد
 • بردیا حاجی کریملو