چاپ شده: 2020-02-04

بررسی تاثیر ماساژ بازتابی کف پا بر اضطراب بیماران همودیالیزی

ساناز قاسمی, صادق دهقان مهر, افشین نژاد جهانتیغ, الهام الهیاری, فردوس بامری