1.
کاظم زادهج, پاکزادش, عزیزیف. بررسی فراوانی مرگ و میر و عوامل مؤثر بر آن در بیماران دچار سوختگی در بیمارستان آموزشی ریفرال ارومیه در بین سال‌های 1397-1395. مجله دانشکده پزشکی زابل [اینترنت]. 6ژوئن2022 [ارجاع شده 5دسامبر2022];:48-3. Available from: http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/317