1.
رجعتیر, خدیوزادهط, اسماعیلیح, دانشف. مقایسه‌ی تعارض کار- خانواده از دیدگاه زنان شاغل و همسران آن‌ها. مجله دانشکده پزشکی زابل [اینترنت]. 8آوریل2022 [ارجاع شده 27ژوئن2022];:7-4. Available from: http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/286