1.
میریع, نوروززادهم, مظفریف, رجبی پورا, سوری ناصرین, جهانتیغم. بررسی ارتباط بین افسردگی با عادات غذایی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زابل. مجله دانشکده پزشکی زابل [اینترنت]. 30ژوئن2021 [ارجاع شده 4اکتبر2022];:52-0. Available from: http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/264