1.
محبتیف, هدایتیسپ, باقریس, هاشمین, قوم دوست نوریا. مدیریت ارتباط با مشتری در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زابل. مجله دانشکده پزشکی زابل [اینترنت]. 27آوریل2021 [ارجاع شده 13ژوئن2021];:19-4. Available from: http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/261