1.
احمدی رادح, شریعتم, محمودیم, میرزاییم, فلاحتیس, حاجی زادهمر, احمدی نیاح. تأثیر پلاسمای سرد اتمسفری بر بیان ژن‌های آپوپتوتیک در سلول‌های سرطانی پستان. مجله دانشکده پزشکی زابل [اینترنت]. 12ژوئن2021 [ارجاع شده 1اکتبر2023];:44-1. Available from: http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/260