1.
حقیقیم, چرابینم, اکبریا, کریمیم. ضرورت، جایگاه و نگاه به ارزشیابی آموزشی اعضای هیأت علمی در آموزش عالی. مجله دانشکده پزشکی زابل [اینترنت]. 30ژوئن2021 [ارجاع شده 4اکتبر2022];:83-0. Available from: http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/259