1.
قلع جهیم, نجاریف. ارزیابی و تحلیل عوامل خطر در کارگاه‌های جوشکاری به روش FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) در شهرستان زابل. مجله دانشکده پزشکی زابل [اینترنت]. 8مارس2021 [ارجاع شده 8می2021];:7-3. Available from: http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/251