1.
زارعا, نوذریو, کریمی جشنیط. مقابله با بهبود حافظه‌ی فضایی ناشی از ورزش در موش‌های وابسته به مرفین در اثر جلوگیری از عمل فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز. مجله دانشکده پزشکی زابل [اینترنت]. 12ژوئن2021 [ارجاع شده 4اکتبر2022];:61-8. Available from: http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/248