1.
شهرکیا, شکیبام, قاسمی علی‌آبادسی. افسردگی و اضطراب در بیماران همودیالیزی شهرستان زاهدان و علل مرتبط با آن. مجله دانشکده پزشکی زابل [اینترنت]. 2مارس2021 [ارجاع شده 8می2021];:1-. Available from: http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/210