1.
اشرفیص, رضازادهآ, تهرانی فاتحس, حسن‌زادهآ, کاظم پور مفردر, حاجی کریملوب. تأثیر واحد درسی تغذیه بر سواد تغذیه‌ای و شاخص تن‌سنجی (BMI) در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. مجله دانشکده پزشکی زابل [اینترنت]. 23ژوئن2020 [ارجاع شده 8آگوست2020];:34-2. Available from: http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/195