1.
رضایی کهخاییخ, پاروییف. بررسی اثر عصاره گیاهی مورد (Myrtus communis) بر انگل تریکوموناس واژینالیس. مجله دانشکده پزشکی زابل [اینترنت]. 7ژوئن2020 [ارجاع شده 8آگوست2020];:29-3. Available from: http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/192