1.
مشهدی‌زادهن, نیک‌اندیشم, احمدی فرم. بررسی نقش هورمون گنادوتروپین و عملکرد ژن‌های مؤثر در مراحل تکوین لقاح آزمایشگاهی. مجله دانشکده پزشکی زابل [اینترنت]. 4فوریه2020 [ارجاع شده 20فوریه2020];. Available from: http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/158