1.
مشهدی‌زادهن, نیک‌اندیشم, احمدی فرم. بررسی نقش هورمون گنادوتروپین و عملکرد ژن‌های مؤثر در مراحل تکوین لقاح آزمایشگاهی. مجله دانشکده پزشکی زابل [اینترنت]. 4فوریه2020 [ارجاع شده 30سپتامبر2020];:197-05. Available from: http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/158