1.
قاسمیس, دهقان مهرص, نژاد جهانتیغا, الهیاریا, بامریف. بررسی تاثیر ماساژ بازتابی کف پا بر اضطراب بیماران همودیالیزی. مجله دانشکده پزشکی زابل [اینترنت]. 4فوریه2020 [ارجاع شده 20فوریه2020];. Available from: http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/155