کاظم زادهجعفر, پاکزادشیوا, و عزیزیفواد. “بررسی فراوانی مرگ و میر و عوامل مؤثر بر آن در بیماران دچار سوختگی در بیمارستان آموزشی ریفرال ارومیه در بین سال‌های 1397-1395”. مجله دانشکده پزشکی زابل (ژوئن 6, 2022): 48-53. دسترسی دسامبر 5, 2022. http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/317.