شهرکیالهام, شهیدیتینا, و سرگلزایینرجس. “بررسی فراوانی خارش و شدت آن و فاکتورهای مرتبط با آن در بیماران همودیالیزی بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب (ع) زاهدان”. مجله دانشکده پزشکی زابل (آوریل 13, 2022): 24-30. دسترسی ژوئن 27, 2022. http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/310.