رجعتیریحانه, خدیوزادهطلعت, اسماعیلیحبیب‌اله, و دانشفرشته. “مقایسه‌ی تعارض کار- خانواده از دیدگاه زنان شاغل و همسران آن‌ها”. مجله دانشکده پزشکی زابل (آوریل 8, 2022): 7-14. دسترسی ژوئن 27, 2022. http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/286.