غفاری نظریهانیه, کرمیسمیرا, نورآذر امامچایلیلا, پرخیدهسایه, روشندلالهام, و سلیمانیمسعود. “نقش MiRNAs در مسیر سیگنالینگ PI3K در سرطان‌های خونی: یک مطالعه‌ی مروری”. مجله دانشکده پزشکی زابل (می 24, 2021): 32-43. دسترسی جولای 24, 2021. http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/272.