میریعلی, نوروززادهمصطفی, مظفریفاطمه, رجبی پورالهام, سوری ناصرینجمه, و جهانتیغمحسن. “بررسی ارتباط بین افسردگی با عادات غذایی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زابل”. مجله دانشکده پزشکی زابل (ژوئن 30, 2021): 52-60. دسترسی اکتبر 4, 2022. http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/264.