محبتیفاطمه, هدایتیسید پوریا, باقریسمیه, هاشمیناصر, و قوم دوست نوریابوالفضل. “مدیریت ارتباط با مشتری در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زابل”. مجله دانشکده پزشکی زابل (آوریل 27, 2021): 19-24. دسترسی ژوئن 13, 2021. http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/261.