حقیقیمهدی, چرابینمسلم, اکبریاحمد, و کریمیمحمد. “ضرورت، جایگاه و نگاه به ارزشیابی آموزشی اعضای هیأت علمی در آموزش عالی”. مجله دانشکده پزشکی زابل (ژوئن 30, 2021): 83-90. دسترسی اکتبر 4, 2022. http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/259.