قلع جهیمریم, و نجاریفریده. “ارزیابی و تحلیل عوامل خطر در کارگاه‌های جوشکاری به روش FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) در شهرستان زابل”. مجله دانشکده پزشکی زابل (مارس 8, 2021): 7-13. دسترسی می 8, 2021. http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/251.