اشرفیصدرا, رضازادهآرزو, تهرانی فاتحسپند, حسن‌زادهآرمان, کاظم پور مفردرضا, و حاجی کریملوبردیا. “تأثیر واحد درسی تغذیه بر سواد تغذیه‌ای و شاخص تن‌سنجی (BMI) در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی”. مجله دانشکده پزشکی زابل (ژوئن 23, 2020): 34-42. دسترسی آگوست 8, 2020. http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/195.