رضایی کهخاییخدیجه, و پاروییفاطمه. “بررسی اثر عصاره گیاهی مورد (Myrtus Communis) بر انگل تریکوموناس واژینالیس”. مجله دانشکده پزشکی زابل (ژوئن 7, 2020): 29-33. دسترسی آگوست 8, 2020. http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/192.