مشهدی‌زادهنیکا, نیک‌اندیشمینا, و احمدی فرمهدی. “بررسی نقش هورمون گنادوتروپین و عملکرد ژن‌های مؤثر در مراحل تکوین لقاح آزمایشگاهی”. مجله دانشکده پزشکی زابل (فوریه 4, 2020): 197-205. دسترسی سپتامبر 30, 2020. http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/158.