قاسمیساناز, دهقان مهرصادق, نژاد جهانتیغافشین, الهیاریالهام, و بامریفردوس. “بررسی تاثیر ماساژ بازتابی کف پا بر اضطراب بیماران همودیالیزی”. مجله دانشکده پزشکی زابل (آوریل 21, 2020): 1-7. دسترسی آگوست 8, 2020. http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/155.