باقریس., مقدمف., عارفیم., و رضایی کیخال. “بررسی آگاهی، باور و عملکرد پیشگیری از پوکی استخوان در دختران نوجوان شهرستان زابل”. مجله دانشکده پزشکی زابل, July 2022, صص 82-90, doi:https://doi.org/10.18502/jzms.v5i2.10606.