کاظم زادهج., پاکزادش., و عزیزیف. “بررسی فراوانی مرگ و میر و عوامل مؤثر بر آن در بیماران دچار سوختگی در بیمارستان آموزشی ریفرال ارومیه در بین سال‌های 1397-1395”. مجله دانشکده پزشکی زابل, June 2022, صص 48-53, doi:https://doi.org/10.18502/jzms.v5i2.10601.