رجعتیر., خدیوزادهط., اسماعیلیح., و دانشف. “مقایسه‌ی تعارض کار- خانواده از دیدگاه زنان شاغل و همسران آن‌ها”. مجله دانشکده پزشکی زابل, Apr. 2022, صص 7-14, http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/286.