غفاری نظریه., کرمیس., نورآذر امامچایل., پرخیدهس., روشندلا., و سلیمانیم. “نقش MiRNAs در مسیر سیگنالینگ PI3K در سرطان‌های خونی: یک مطالعه‌ی مروری”. مجله دانشکده پزشکی زابل, May 2021, صص 32-43, http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/272.