میریع., نوروززادهم., مظفریف., رجبی پورا., سوری ناصرین., و جهانتیغم. “بررسی ارتباط بین افسردگی با عادات غذایی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زابل”. مجله دانشکده پزشکی زابل, June 2021, صص 52-60, doi:https://doi.org/10.18502/jzms.v4i2.7069.