محبتیف., هدایتیس. پ., باقریس., هاشمین., و قوم دوست نوریا. “مدیریت ارتباط با مشتری در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زابل”. مجله دانشکده پزشکی زابل, Apr. 2021, صص 19-24, http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/261.