احمدی رادح., شریعتم., محمودیم., میرزاییم., فلاحتیس., حاجی زادهم. ر., و احمدی نیاح. “تأثیر پلاسمای سرد اتمسفری بر بیان ژن‌های آپوپتوتیک در سلول‌های سرطانی پستان”. مجله دانشکده پزشکی زابل, June 2021, صص 44-51, doi:https://doi.org/10.18502/jzms.v4i2.7068.