حقیقیم., چرابینم., اکبریا., و کریمیم. “ضرورت، جایگاه و نگاه به ارزشیابی آموزشی اعضای هیأت علمی در آموزش عالی”. مجله دانشکده پزشکی زابل, June 2021, صص 83-90, doi:https://doi.org/10.18502/jzms.v4i2.7073.