قلع جهیم., و نجاریف. “ارزیابی و تحلیل عوامل خطر در کارگاه‌های جوشکاری به روش FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) در شهرستان زابل”. مجله دانشکده پزشکی زابل, Mar. 2021, صص 7-13, http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/251.