شهرکیا., شکیبام., و قاسمی علی‌آبادس. ی. “افسردگی و اضطراب در بیماران همودیالیزی شهرستان زاهدان و علل مرتبط با آن”. مجله دانشکده پزشکی زابل, Mar. 2021, صص 1-6, http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/210.