اشرفیص., رضازادهآ., تهرانی فاتحس., حسن‌زادهآ., کاظم پور مفردر., و حاجی کریملوب. “تأثیر واحد درسی تغذیه بر سواد تغذیه‌ای و شاخص تن‌سنجی (BMI) در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی”. مجله دانشکده پزشکی زابل, June 2020, صص 34-42, http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/195.