رضایی کهخاییخ., و پاروییف. “بررسی اثر عصاره گیاهی مورد (Myrtus Communis) بر انگل تریکوموناس واژینالیس”. مجله دانشکده پزشکی زابل, June 2020, صص 29-33, http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/192.